ارزش قراردادها دراسلام————————————————-52
1-انواع قراردادهای بین المللی دراسلام—————————————53
1-1)قراردادموقت——————————————————54
1-1-1)قراردادامان—————————————————–54
شرایط قرارداد امان—————————————————–55
آثارقرارداد امان——————————————————–56
2-1-1)قرارداد هدنه—————————————————-56
طرفین قرارداد هدنه—————————————————–57
آثارقرارداد هدنه——————————————————-57
1-2)قرارداددائم ——————————————————-58
1-1-2)قرارداد صلح—————————————————-58
آثارقرادداد صلح——————————————————-59
2-1-2)قرارداد ذمه—————————————————–59
ماهیت قراداد ذمه——————————————————61
تعریف دارالذمه——————————————————-62
میزان جزیه———————————————————-63
تکالیف اهل ذمه——————————————————-64
حقوق اهل ذمه——————————————————–66
– فصل سوم: رفتار مسالمت آمیز ازمنظر قرآن وسنت
بخش اول:
دیدگاه ونظرات قرآن کریم————————————————71
1-قرآن کریم ودعوت به رفتار مسالمت آمیزبا دیگران——————————73
2- قرآن کریم وآزادی عقیده وفکر——————————————-74
3- قرآن کریم ونفی نژادپرستی وخودبرتربینی———————————–76
4- قرآن کریم واستقبال ازپیشنهادصلح—————————————-79
بخش دوم:
سیره عملی پیامبر(ص)—————————————————80
1-نامه های مسالمت آمیز پیامبر———————————————84
2-پیمان نامه های صلح————————————————–85
1-2)منشورمدینه——————————————————-86
2-2)پیمان عقبه——————————————————-87
3-2)صلح حدیبیه——————————————————87
3-رفتارمسالمت آمیزپیامبردرمقابل مخالفان————————————-89
1-3) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا کفارقریش————————————–89
2-3) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا یهود——————————————91
3-3) رفتارمسالمت آمیزپیامبربا مسیحیان—————————————92
بخش سوم:
رفتار مسالمت آمیز با غیرمسلمانان براساس فقه عامه——————————-94
بخش چهارم:
رفتار مسالمت آمیز با غیر مسلمانان براساس فقه شیعه——————————99
1)سیره عملی ائمه معصومین(ع)—————————————–=–99
2)نظرات وآراء علماء شیعه———————————————–105
3) رفتارمسالمت آمیز درعصرظهور——————————————109
– فصل چهارم:صلح وهمزیستی مسالمت آمیز ازمنظرحقوق بین الملل اسلام
بخش اول:
صلح وهمزیستی مسالمت آمیز——————————————–118
1-ترویج اخوت بشری ومساوات انسانی————————————–119
2-تحریم اسباب نزاع وجنگ———————————————120
3-مبارزه با استعمار—————————————————-121
4-احترام به پیمان هاوعهدها———————————————-122
5-پرهیزازجدال دینی—————————————————122
6-تاکیدبرنقاط اشتراک میان پیروان ادیان الهی———————————-124
بخش دوم:
صلح وجنگ ازمنظرقرآن ومعصومین(ع)————————————–125
بخش سوم:
آثارحقوقی جنگ دراسلام————————————————129
1-برخوردبا اسیران—————————————————-131
2- حقوق کودکان وزنان درجنگ——————————————-133
3- اموال ودارائیهای دشمن———————————————–134

– فصل پنجم: دیدگاه ،آراء ونظرات جمهوری اسلامی ایران
بخش اول:
دیدگاه ،آراء ونظرات جمهوری اسلامی—————————————137
1-قانون اساسی ——————————————————137
1-1)احوالات شخصیه اقلیت های دینی درایران———————————138
2-1)رفتارمسالمت آمیز درقانون اسا سی————————————–140
1-2-1)کوشش برای وحدت جهان اسلام————————————-141
2-2-1)حمایت ازمستضعفین———————————————142
3-2-1)رفتارمسالمت آمیزبا دولت های غیرمحارب——————————143
بخش دوم:
مواضع وبیانات امام خمینی(ره)——————————————–144
بخش سوم:
مواضع وبیانات مقام معظم رهبری——————————————148
– نتیجه گیری——————————————————152
– پیشنهادات——————————————————-154
چکیده:
رفتارمسالمت آمیز با اقلیت های مذهبی یک اصل حقوقی بین المللی است که ریشه در تاریخ بشریت دارد و اینکه درطول تاریخ و در بین ادیان مختلف ودرعرصه بین الملل نگاه های متفاوتی به این مقوله شده است. رفتارمسالمت آمیز، نحوه ارتباط با افرادی است که به لحاظ اعتقادی ،اجتماعی وسیاسی، الگوها و رفتارهای متفاوتی دارند. یقینا همه ادیان آسمانی و پیامبران الهی مروج توحید و منجی بشریت و منادی صلح، امنیت و رفتار محبت‏آمیز نسبت به پیروان دیگر مذاهب می‏باشند، ولی پیروان ادیان با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند .یکى از اهداف بزرگ انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلام (‏صلى الله علیه وآله) احقاق حق و برپایى عدالت بوده است. اسلام در راستاى‏کرامت انسانى و عدالت اجتماعى براى تمامى افراد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، حقوقى قائل است. این حقوق به طور متقابل در ارتباطات افراد با یکدیگر و با حکومت جارى است. سیره پیامبر(صلى الله علیه وآله) وائمه معصومین(ع) نشان دهنده آن است که حتى در صورت غلبه بر دشمن و پیروى اکثریت جامعه از آنها، باز هم حقوق اقلیت غیر مسلمان را به رسمیت شناخته و به پیروان خویش با تأکید و جدیت رعایت حقوق اقلیت را توصیه مى‏کردند و تاریخ نشان مى‏دهد که گروه‏هاى اقلیت ،آزادانه در جامعه زندگى کرده و نه تنها بر پذیرش دین جدید الزام نمى‏شدند که گاه مباحثات اعتقادى نیز در حضور مسلمانان با پیامبر (ص) وائمه معصومین(ع) داشتند. جنگ درزندگی بشر همواره وجود داشته وخواسته یا ناخواسته بخشی ازدوران زندگی انسانها را به خود اختصاص داده است،لذا درجنگ مسائل مختلفی همچون نحوه برخورد با اسیران،اموال ودارائیها(غنیمت جنگی)،حقوق کودکان و زنان وجود دارد، همچنین قوانین ومقررات ودیدگاه جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده توجه به حقوق اقلیت ها و رفتارانسانی با آنها می باشد.
واژگان کلیدی:اقلیت ها، رفتارمسالمت آمیز، حقوق بین الملل اسلام ،حقوق اقلیت ها،صلح وجنگ،دولت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
الف:بیان مسئله:
حقوق بین الملل یک نظام حقوقی متحول ورشد یافته است که همواره درحال تکامل می باشد ودر روند تکامل آن ،انواع تمدن ها وتجارب بشرنقش داشته ودارند،وبه طور قطع اندیشه های اسلام ناب، درتوسعه وگسترش این حقوق حائز نقشی کلیدی واساسی است.البته باید به این مسئله توجه نمود که اکثر مستشرقین سعی کردند برمبنای وقایع تاریخی وخارج ازمعیارهای اسلامی ،حقوق بین الملل اسلام را صرفاً براساس جنگ وجهادتفسیرکنند وسهم اسلام را درتنظیم روابط بین الملل انکارکنند. دولت ها وجوامع، نیازمند امنیت وهمزیستی هستندو حقوق بین الملل زاییده این نیاز است که برای ارتقاء صلح درعرصه بین الملل بنا شده است،چنین نظامی درصورتی قادر به توسعه وگسترش صلح خواهد بود که بتواند چهره آشتی جویانه ای ازخود ارائه دهد ، هرچند تارسیدن به جهان عاری از جنگ ونزاع وجلوگیری از تضییع حقوق دیگران فاصله زیادی وجود دارد،لکن درجهت رسیدن به آن تلاشهایی شده است،دراین مجال باید گفت که نقش اسلام درتوسعه حقوق بین الملل عنوانی است که ازیک سو بیانگر سهم اسلام درسابقه تحول وتوسعه حقوق بین الملل واز طرف دیگر نشانه جایگاه ونقش دین مبین اسلام درتنظیم عادلانه روابط بین الملل وتوسعه آن می باشد، چراکه ظهوراسلام وتوسعه وگسترش آن طی چهارده قرن یک الگوی تاریخ ساز محسوب می شود.اسلام دینی است که داعیه جهانی دارد،آنجا که خداوند در آیه 28 سوره سباء می فرمایند:” ای محمد ما تو را برای همه مردم و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم.این آیه ای از قرآن است که به استناد آن دین اسلام را دین جهانی و پیامبر خاتم (ص) را آخرین سفیر الهی می دانند “و رسالت حضرت محمد(ص) ازآغازبعثت نیز ، هدایت جهانیان بوده است، توفیق شگرف دین مبین اسلام درگسترش روابط بین الملل اعجاز آمیزبوده و انقلاب اجتماعی کاملی را درزندگی اعراب وهمه کسانی که ندای این دین راشنیده اند،بوجودآورده است.می توان گفت که تمدن اسلام انحصاری وناسیونالیستی نیست ،بلکه یک نگاه جهانی دارد، شریعت اسلام دربرگیرنده عالی ترین قوانینی است که انسانها می توانند درپناه آن سعادتمندانه زندگی کنند،اسلام بنیانگذار زندگی مسالمت آمیز انسانها درکناریکدیگر بوده واصول ومقررات بین الملل آن می تواند الگووالهام بخش جامعه جهانی درراستای تنظیم روابط بین الملل قرارگیرد،اسلام به عنوان آخرین ومتکامل ترین مکتب انسان ساز می رود تا جایگاه اصلی خویش را درجهان کنونی بازیابد.

بی شک صلح و امنیت در پرتو همزیستی مسالمت‏آمیز بشریت به ارمغان می آید. یقیناً همه ادیان آسمانی و پیامبران الهی مروج توحید و منجی بشریت و منادی صلح، امنیت و رفتار محبت‏آمیز نسبت به پیروان دیگر مذاهب می‏باشند، ولی پیروان ادیان با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج انحرافاتی را پذیرا شده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند؛ چنان که پیروان دین یهود و مسیحیت به نژادپرستی رو آورده و در این راستا جنگهای زیادی به راه انداختند و انسانهای فراوانی را به قتل رساندند و البته باید گفت در این زمینه یهودیان شدت عمل بیشتری داشته‏اند و در قوم یهود تضاد با حقوق بین‏الملل به نحو واضح مشاهده می‏شود؛ آنان علاوه بر این که معتقد به برتری نژاد خویش هستند، دیگر ملل را در خدمت خود می‏انگارند. اما از نظر اسلام، صلح و رفتار مسالمت‏آمیز انسانها با عقاید و مذاهب گوناگون، یک ارزش و هدف است و اعلامیه جهانی اسلام آیه 64 سوره آل عمران می‏باشد که می‏فرماید:”قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلی کَلِمَهٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ”
سیره عملی پیامبر اکرم( صلی‏الله‏علیه‏و‏آله) و ائمه معصومین( علیهم‏السلام) نیز بر رفق و مدارا استوار بوده است. هرحکومتی خود را موظف می داند با همفکران وهمکیشان خود برخورد مناسب و شایسته ای داشته باشد والبته مسئله مهم این است که حکومتها باغیر همکیشان خود چه برخوردی داشته باشند ودرتامین امنیت ورفاه بیگانگان چه اندازه اهتمام وتلاش دارند که این مسئله ازمعیارهای سنجش یک حکومت می باشد.درجامعه اسلامی از غیرهمکیشان به عنوان اقلیت ها تعبیرمی شودکه به مذهبی وغیرمذهبی تقسیم می شوند.حاکمان اسلامی به سبب وجود تعالیم مترقی ومتعالی اسلام موظفند با تمامی افراد تحت حاکمیت خود با کرامت کامل برخورد کنند ،چون ازدید گاه اسلام همه افراد تحت حاکمیت، درانسانیت مشترک بوده و ازحقوق لازم انسانی برخوردار می باشند،بنابراین اقلیتها هم درحکومت اسلامی ازحقوق لازم بهره مند هستند.اسلام با نگاه انسانی به تمامی افرادتحت حاکمیت خود ،موظف به اجرای مطلق عدالت درمیان تمامی انسانهاست ،بدون توجه به گرایشهای عقیدتی وفکری آنها.برهمین اساس حقوق مترقی فراوانی برای اقلیتها درنظرگرفته شده است که ازجمله آنها به حق آزادی بیان،حق آزادی عقیده،حق امنیت وحق برخورداری ازعدالت اجتماعی اشاره کرد.
ب:اهداف تحقیق:
درتحقیق پیش رو دستیابی به اهداف ذیل مد نظر می باشد:
1) پیروان ادیان(یهودیت ومسیحیت) با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، بتدریج در بین آنها انحرافاتی ایجادشده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند
2) اگربه اصول بنیادین واساسی اسلام دراین زمینه پرداخته شود،قطعاً منجربه رشد ونفوذ بیشتراسلام درسطح جهانی خواهد شد.
3) تغییر نگرش جامعه بین الملل درخصوص دین اسلام که همواره به عنوان یک دین همراه با خشونت معرفی شده است.
4) یکی ازاهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران،صدورانقلاب به دیگرکشورهامی باشدکه یکی از راههای موثرومفید،ایجاد الگویی در رفتارمسالمت آمیز با دیگران است.
ج)سوالات تحقیق:
به دلیل توجه واهمیت بحث وتاکید مبانی فقهی وحقوقی اسلام مبنی بر اصول اساسی انسانی مانندآزادی های فردی ،اجتماعی ومعنوی ورعایت حقوق شهروندی می توان به سوالات ذیل توجه نمود:
1) دین مبین اسلام در خصوص این اصل نوظهور حقوق بین الملل چه دیدگاهی و موضعی دارد؟
2)هدف اصلی اسلام از این اقدام چه می باشد؟
3)نگاه جمهوری اسلامی بر حقوق اقلیت ها و رفتار مسالمت آمیز با آنها چیست؟
د:فرضیه های تحقیق:
1) به نظر می رسد با توجه به اینکه خداوند دین اسلام را آخرین دین و حضرت محمد (صلوات ا… علیه) را خاتم پیامبران قرار داده بنابراین اسلام دینی جامع خواهد بود که می تواند تمامی نیازهای بشری را برآورده سازد. یکی از این نیازها، نیاز بشر به همدلی، همکاری، امنیت، آرامش و مودت است تا در پرتو آن بتواند به کمال مطلوب خودچه از نظر مادی و چه از نظر معنوی برسد. درحقیقت نقطه ی مقابل این نیازها تعارض و جنگ و درگیری است که می تواند نابود کننده ی بسیاری ازدستاوردهای بشری باشد. دستورات و تعلیمات دین اسلام که از وحی الهی سرچشمه می گیرد به عنوان آخرین دین به طور کامل به این مسائل توجه داشته و برای آنها راهکارهای متفاوت و جامع ارائه نموده است چرا که این دین از جانب آفریننده انسان نازل شده و این خالق قطعاً به تمامی نیازهای او آگاه است و به خوبی می داند که یکی از نیازهای ابتدایی انسان نیاز به آرامش و امنیت است کما اینکه امام معصوم (علیه السلام) نیز می فرماید: “دو نعمت ناشناخته هستند: سلامت و امنیت”. حال درتعالیم دین اسلام به خوبی بیان شده که جنگ و تخاصم ناعادلانه و نامشروع کاملاً درتضاد با مقتضیات و نیازهای انسان است و همه انسانها فارغ از مذهب، قوم و قبیله، نژاد، جنس، رنگ، زبان و… حق دارند برادرانه و به طور برابر در کنار یکدیگر در آرامش و امنیت زندگی روبه رشدی داشته باشند
2) هدف اسلام ،معرفی دین مبین اسلام به جامعه جهانی به عنوان دین مترقی واینکه حقوق افراد با هرنوع نژاد ورنگی واعتقادی مورد توجه واهمیت می باشد.
3) سیاست همزیستی جمهوری اسلامی ایران با غیر مسلمانان، بر اساس دستور صریح اسلام و تعالیم قرآن کریم می باشد،و رفتار مسالمت آمیزبا آنها از اصولی است که پیوسته جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود با دولت ها و ملت های دیگر، روی آن پافشاری نموده است.
ه)سوابق مربوطه:
درکتابها ومقالاتی که درخصوص حقوق بین الملل اسلام تدوین ومنتشرشده ،به موضوع رفتار مسالمت آمیز نیزاشاره شده است.ازجمله کتابهایی که به طور جداگانه دراین زمینه اشاره شده است می توان به کتاب حقوق اقلیت ها نوشته استاد عمید زنجانی، کتاب نقش اسلام درتوسعه حقوق بین الملل نوشته عبدالحکیم سلیمی ،کتاب سلوک بین المللی دولت اسلامی نوشته محمد حمید الله ،ومقالاتی مانند حقوق اقلیت ها درحکومت نبوی نوشته روح الله شریعتی وهمزیستی مسالمت‏آمیز در اسلام و حقوق بین‏الملل نوشته محمدمهدی کریمی‏نیا اشاره کرد.دراین تحقیق سعی شده است که وضعیت اقلیت ها در حقوق بین الملل ودیگر ادیان نیز مورد بررسی قرار گیرد که از تفاوتهای این تحقیق با دیگر اقدامات گذشته می باشد.
و:سازماندهی تحقیق:
عمده روش تحقیق پیش رو ،روش کتابخانه ای بوده که به بررسی کتابهای تخصصی درزمینه حقوق بین الملل اسلام پرداخته شده است.این پایان نامه شامل پنج فصل میباشد:
1) درفصل اول اقلیت ها وجایگاه آنان درادیان الهی وحقوق بین الملل بررسی خواهدشد.
2)درفصل دوم وضعیت اقلیت غیرمسلمان وحقوق بین الملل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3) درفصل سوم دیدگاه قرآن کریم،سیره عملی پیامبر(ص) ،اهل بیت(ع) ،علماء شیعه واهل سنت و وضعیت اقلیت ها درحکومت امام زمان(عج) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
4)درفصل چهارم قوانین ومقررات دین اسلام دربحث جنگ و عوارض ناشی ازآن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
5)درفصل پنجم دیدگاه جمهوری اسلامی ایران درخصوص اقلیت ها اشاره خواهد شد.
6) درانتهای پایان نامه، نتیجه گیری ازمباحث ارائه شده، بیان می شود.
فصل اول:اقلیت ها وجایگاه آنان درادیان الهی وحقوق بین الملل
بخش اول:
بررسی رفتارمسالمت آمیزدرادیان الهی(یهود ومسحیت):
1)دین یهود
دین یهود، یکی از ادیان الهی است که. پیروان این دین، خود را پیرو پیامبر الهی؛ یعنی حضرت موسی (علیه‏السلام) می‏دانند؛ همچنین این قوم را به دلیل نسبت به حضرت یعقوب (علیه‏السلام) ، “بنی اسرائیل” گویند؛ چراکه اسرائیل لقب حضرت یعقوب (علیه‏السلام) است.
مجموعه کتبی که یهودیان به آن اعتقاد داشته وبه عنوان کتاب مقدس معروف است “عهد عتیق” نامیده می‏شودکه مرکب از تورات و چندین کتاب دیگر است. تورات که دارای پنج بخش می‏باشد، به شرح پیدایش جهان، انسان، مخلوقات دیگر، قسمتی از زندگی انبیای پیشین، حضرت موسی(علیه‏السلام) ، بنی اسرائیل و احکام این آیین می‏پردازد. کتابهای دیگر آن، که در واقع نوشته‏های مورخان بعد از حضرت موسی( علیه‏السلام) می‏باشند، شرح حال پیامبران، پادشاهان و اقوامی است که بعد از موسی (علیه‏السلام) به وجود آمده اند.
البته باید به این نکته توجه نمود که غیر از اسفار پنج‏گانه تورات دیگرکتب یهودیان، کتب آسمانی نبوده وحتی یهودیان نیز چنین ادّعایی ندارند و حتی دلایل واستدلالهای متقنی وجود دارد که،حتی اسفار پنج‏گانه تورات نیزکتب آسمانی نیستند، بلکه کتابهای تاریخی هستند که بعد از حضرت موسی (علیه‏السلام) نوشته شده‏اند؛ زیرا در آنها شرح وفات موسی (علیه‏السلام) ، چگونگی تدفین و پاره‏ای از حوادث بعد از وفات او آمده است؛ مخصوصا آخرین فصل “سفر تثنیه”، به وضوح نشان می‏دهد که این کتاب، مدتها بعد از وفات موسی (علیه‏السلام) به رشته تحریر درآمده است.1
یهودیان، خود را نژاد برتر دانسته و هیچ ملتی را همتای خویش نمی‏دانند و متأسفانه “آیین یهود” را آیین انحصاری خویش دانسته و حتی برای گسترش آن در میان دیگر ملل تبلیغی نداشته و ندارند؛ زیرا آیین یهود را مخصوص بنی اسرائیل می‏دانند و افراد غیر اسرائیلی را، بر فرض این که به آیین یهود در آیند، در ردیف بنی اسرائیل قرار نمی‏دهند.بنابراین، در قوم یهود، تضاد با حقوق بین‏الملل به نحو واضح مشاهده می‏شود. آنان معتقد به برتری نژاد خویش داشته و دیگر ملل را در خدمت خود می‏انگارند.
1-1)نژادپرستی یهود از دیدگاه قرآن کریم
برخی ازآیات قرآن کریم عملکرد یهود رامورد بررسی قرارداده ورفتار نژادپرستی، برتری‏جویی و… آنها را مورد سرزنش قرار داده است. یهود، با عبارات مختلف و عملکردهای گوناگون، برتری‏جویی خویش را نسبت به پیروان مذاهب دیگر نشان داده‏اند و قرآن کریم هم دقیقا این نقاط ضعف را بیان کرده و از مسلمانان می‏خواهد از این رویه و عملکرد دوری گزینند.یهود خود را گاهی دوستان خاص خداوند می‏دانند،ودراین زمینه قرآن کریم می فرمایند:: “قُلْ یا أَیُّهَا الَّذِینَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیاءُ لِلّهِ مِنْ دُونِ النّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ” یعنی: بگو: ای یهودیان! اگر گمان می‏کنید که (فقط) شما دوستان خدایید نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می‏گویید ( تا به لقای محبوبتان برسید)”2 وزمانی خود را “فرزندان خداوند” می‏انگارند، “یهود و نصاری گفتند: ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم؛ بگو: پس چرا شما را در برابر گناهانتان مجازات می‏کند؟! بلکه شما هم بشری هستید از مخلوقاتی که آفریده،…3 و دیگر بار خویش را تافته‏ای جدا بافته دانسته و معتقدند که گنهکاران ملت یهود، فقط چند روزی بیش، مجازات نخواهند شد و سپس بهشت الهی برای ابد در اختیار آنان خواهد بود”و ( یهود) گفتند: هرگز آتش دوزخ، جز چند روزی، به ما نخواهد رسید؛ بگو: آیا پیمانی از خدا گرفته‏اید- و خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی‏ورزد – یا چیزی را که نمی‏دانید به خدا نسبت می‏دهید”4 یکی ازاعتقادات یهود استفاده انحصاری ازبهشت است واینکه ثواب و پاداش روز رستاخیز فقط مختص به آنهاست؛ قرآن کریم دراین مورد اشاره دارند”(اعتقادات یهود براساس آرزوها وخیالبافی ها بود که خودشان به دروغ بافته وساخته بودند،آنها خودرا فرزندان خدا می دانستند ،ازاین رو تمام نعمت های آخرت را مخصوص خودشان می پنداشتند ، اما قرآن کریم این اعتقاد باطل وادعای دروغ را با یک استدلال قوی رد کرده ومی فرمایند:ای پیامبر اسلام درپاسخ به ادعای دروغ آنها بگواگرشما یهودیان (جداٌاعتقاد دارید که) سرای آخرت ونعمتهای بهشتی مخصوص شماست ،نه سایرمردم،پس اگر راست می گویید (ازخداوند متعال)تمنای مرگ کنید(وبا مرگ به سرای آخرت وارد شوید زیرا تنها راه رسیدن به بهشت فقط مرگ است)5
به بیان دیگر درتفسیراین آیه مبارکه اشاره شده است: “(بگو: اگر سراى آخرت در نزد خداوند مخصوص شماست، نه سایر مردم، پس آرزوى مرگ کنید، اگر راست مى‏گویید.
نکته‏ها:
بنى اسرائیل، ادّعاهاى دروغین و خیال پردازى‏هاى فراوان داشتند که برخى از آنها عبارت بود از:
ما فرزندان و محبوبان خدا هستیم. “نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ” کسى وارد بهشت نمى‏شود مگر آنکه یهودى و یا نصرانى باشد. “قالُوا لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّهَ إِلَّا مَنْ کانَ هُوداً أَوْ نَصارى‏” ” آتش دوزخ، جز چند روزى به ما اصابت نمى‏کند. “لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَیَّاماً مَعْدُودَهً” این آیه، همه‏ى این بافته‏هاى خیالى و موهومات فکرى آنها را ردّ کرده و مى‏فرماید:
اگر این ادّعاهاى شما درست باشد و به این حرف‏ها ایمان داشته باشید، دیگر نباید از مرگ بترسید و از آن فرار کنید، بلکه باید آرزوى مرگ کنید تا به بهشت وارد شوید!
اولیاى خدا، نه تنها از مرگ نمى‏ترسند، بلکه اشتیاق به مرگ نیز دارند. همانگونه که حضرت على (علیه السلام) مى‏فرماید: “و الله لابن ابى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى امه”
یعنى به خدا سوگند علاقه فرزند ابو طالب به مرگ، از علاقه طفل شیرخوار به سینه‏ مادرش بیشتر است.
آرى، باید بگونه‏اى زندگى کنیم که هر لحظه آماده مرگ باشیم.
پیام‏ها:
الف) در برابر خیالات و موهومات، با صراحت برخورد کنید. “قُلْ” ب)دامنه‏ى انحصار و نژادپرستى، تا قیامت کشیده مى‏شود! “لَکُمُ الدَّارُ الْآخِرَهُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَهً” ج) وجدان، بهترین قاضى است. “إِنْ کانَتْ”) ( “فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ” د) آمادگى براى مرگ، نشانه‏ى ایمان واقعى و صادقانه است. “فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ””6
از منظردین مبین اسلام، نژادپرستی شعبه‏ای از شرک است و به این دلیل، اسلام شدیداً با آن مبارزه کرده و همه انسانها را از یک پدر و مادر می‏داند که امتیازشان تنها به تقوا و پرهیزکاری است.
2-1)اعمال یهود نسبت به اسلام:
در آغاز اسلام، یهودیان وقتی دیدند پیامبر اسلام (ص) با تبلیغ رسالتش، الفت و برادری را در دلهای مردم ایجاد نموده و چنان توده واحد و یکپارچه‏ای از آنها ساخت که موقعیت اجتماعی یهود در خطر خواهد بود؛ بدین جهت، به مخالفت با پیغمبر (ص) برخاسته وبراین اساس قرآن کریم بعضی از نیات شوم آنها را در مبارزه با اسلام آشکار کرد تا مسلمانان از آسیب آنها درامان باشند،که برخی ازآنها اشاره می شود:
الف) محاصره اقتصادی: گروهی از یهودیان برای منصرف کردن مسلمانان از آیین خود اقدام به کار جدیدی نمودند و با خودداری از پرداخت هر گونه دین یا امانت و یا معاملاتی که بر ذمّه آنها بود، برای افرادی که به دین اسلام مشرف می‏شدند، مشکل اقتصادی ایجاد می‏کردند و به آنها گفتند حقوقی که شما بر ما داشتید، پیش از اسلام بود، اکنون که مسلمان شدید، این حقوق منتفی و باطل گردید،دراین باره قرآن کریم می فرمایند:”(یهودیان ،تصاحب وتصرف اموال دیگران را جایز می دانستند و)این(منطق باطل) بدان سبب است که آنها می گویند خوردن اموال غیریهود برای ما گناه وتجاوزمحسوب نمی شود وعقوبتی ندارد،وآنها این جواز را به خداوند نسبت می دادند درحالی که می دانستند درکتاب آسمانیشان چنین خیانتی جایزنیست”7
ب) فتنه‏انگیزی در میان مسلمانان: دو طایفه اُوس و خزرج که سالهای طولانی با هم جنگهای خونینی داشتند، در پرتو تعالیم اسلام میان آنان صفا و صمیمیت به وجود آمد؛ دراین میان یهودیان که ازآن دشمنی دیرینه میان این دوطایفه خبرداشتند به طرح مسائلی می پرداختند که آتش کینه خاموش شده را دوباره شعله ورسازند ،”درهریک ازدوطایفه نیزکسانی بودند که به سبب سستی ایمان یا بقایای تعصب های جاهلی ویا برسر ثروت هایی که پس ازجنگ به دست آنان می افتاد گوش های شنوایی برای یهودیان ومکر وحیله آنان بودند”8 .یکی از یهودیان به نام شماس بن قیس با توطئه حساب شده، خواست بار دیگر میان آنان جنگ را ایجاد کند که با درایت پیامبر اسلام (صلی‏الله‏علیه‏و‏آله) این نقشه ناکام ماند.
ج) مبارزه یهود برای تغییر عقیده مسلمانان
بسیاری از اهل کتاب، مخصوصا یهود، تنها به این قناعت نمی‏کردند که خود، آیین اسلام را نپذیرند، بلکه اصرار داشتند مؤمنان نیز از ایمانشان بازگردند و انگیزه آنها در این امر چیزی جز حسد نبود و خداوند در مقابل این فشار شدید دشمن، به مسلمانان دستور می‏دهد که در آن شرایط خاص، از سلاح عفو و گذشت استفاده کنند.
3-1)جنگ نزد یهود:
هیچ جنگی در قساوت و شدّت همانند جنگ در دین یهود نیست. یهود بر اساس شریعت خود در طول تاریخ، به جنگ و خون‏ریزی فراوان پرداخته‏اند و در این راه، به طفل و زن هم رحم نمی‏کردند و همچنان خود را “ملت برگزیده خدا” می‏دانند، یکی از بزرگان یهود می‏گوید:”ما یهود نیستیم مگر آقای عالم و فاسد کننده عالم، ایجاد کننده فتنه در عالم و جلادعالم.عجیب این است که یهودیان، همه این جنگ‏طلبی‏ها را به استناد تورات انجام می‏دهند.قرآن کریم، عده‏ای از اهل کتاب را ستایش می‏نماید، همان‏هایی که از غرور، خودپرستی و تکبر خودداری می‏نمایند و همواره حق و حقیقت را مدنظر دارند.”همه اهل کتاب یکسان نیستند گروهی ازآنها به طاعت خدا ایستاده ومطیع اوامرالهی هستند وآیات الهی را دردل شب تلاوت می کنند درحالیکه سجده می کنند”9 به این ترتیب، قرآن کریم از این که نژاد یهود را بکلی محکوم کند و یا خون آنها را کثیف بشمرد، خودداری کرده و تنها روی اعمال آنها انگشت می‏گذارد.
دراین مجال به یکی ازاقدامات وحشیانه یهود،علیه مسلمانان درقرن بیست اشاره می شود که چطوریهودیان با قساوت تمام وبا سنگدلی وشقاوت خون مسلمانان رابرزمین ریختند.”عصرروزنهم آوریل 1948 ناگهان نعره های گوش خراش بلندگوهای اسرائیل درقریه دیریاسین که درکنارشهر بیت المقدس واقع است پیچید وبا ارعاب وتهدید مردم را دعوت به تخلیه دهکده وبیرون رفتن ودست شستن ازداروندار خود می کردند.مردم بی دفاع،گیج وحیران ومضطرب برای فهمیدن علت حادثه به هرسو می دویدند.درچنین وضعیت بحرانی سربازان شقی یهودی مثل گرگان مست مردم را به محاصره می کشیدند.گویا می خواستند همه کینه ها ودرد دلهایی را که درطول هزاران سال دربدری یهود ازتمام مردم روی زمین داشتند،برسراین مردم که همیشه آنان را پناه می دادند وحمایت می کردند خالی کنند. دریدن شکم های زنها وبریدن سربچه ها در دامان یا جلو چشم مادران وآتش زدن زنده ها، ازکارهای عادی آن کفتارهای گرسنه بود.جنایت پیشه های وحشی عده ای ازدختران عرب را اسیرکردند ولخت وعریان درکامیون های بی سرپوش ریختند ودرشهرهای یهودی مخصوصاٌ در شهربیت المقدس جدید ازمیان مردم عبور می دادند ویهودیان رذل وپست ازآنان عکس می گرفتند.”10
2-دین مسیحیت:
دین مسیحیت، یکی از ادیان مهم جهان است که در سراسر دنیا، پیروان زیادی داشته ودرصد قابل توجهی ازجمعیت جهان مسیحی می باشند. آغاز پیدایش این دین به 2000 سال قبل بر می‏گردد و پیروان این دین، خود را پیرو پیامبر الهی، حضرت مسیح (ع)می‏دانند.
پروفسور محمّد حمیداللّه می‏گوید:”تعالیم اولیه مسیحیت به وضوح مشعر بر این است که یک مسیحی نه تنها نباید از خود با توسل به زور دفاع کند، بلکه حتی نباید از قانون کشور در برابر ظلم و ستم استمداد کند.11 ولی،پیروان این دین به جهت برخی مسائل درونی ، به دنیا روی آورده و خطر بزرگی را از نظر بین‏المللی برای دیگر ملل ایجاد کردند که جنگهای صلیبی شاهد این مدّعاست. بر اساس فرمان پاپ، حتی همه پیمانهای منعقده با مسلمانان را لغو کردند.در آیاتی از قرآن کریم، به نژاد پرستی مسیحیان اشاره شده است از جمله، مسیحیان همانند یهودیان ادعا کردند که ما فرزندان خدا هستیم! و خداوند در جواب آنان می‏فرماید:”ازجمله ادعاهای بی اساسی که یهود و نصاری دارند این است که گفتند مافرزندان خدا ودوستان ویژه او هستیم وازمیان همه انسانهای خلق شده ما بردیگران برتری داریم وپیروان هیچ مذهبی ومردمان هیچ ملت وگروه وقبیله ای به مقام ما نمی رسندبلکه آنان برای خدمت به ما خلق شده اند.ای پیامبر درجواب آنها بگو ،پس چرا (به اعتراف خودتان )خداوند، شمارابه سبب گناهانتان عذاب می کند ، پس شما بشری هستید ازجنس سایرمخلوقات خدا وهمانند سایرانسانها ،خداهرکه رابخواهد وشایسته ببیند می بخشد وهرکه رامستحق ببیند کیفر می دهد ازاین گذشته مالکیت وفرمانروایی آسمانها وزمین وآنچه میان آن دو قرار دارد،فقط دراختیارخداست(وکسی حق ندارد خود را فرزند خدا بنامد،زیراهمه بنده خدا هستند) وسرانجام تمام مخلوقات به سوی او بازمی گردند12
از نظر قرآن کریم، آنان از انحصارطلبان بهشت محسوب می‏شوند:آنها گفتند: هیچ کس جز یهود و نصاری، هرگز داخل بهشت نخواهد شد؛ این آرزوی آنهاست؛ بگو، اگر راست می‏گویید، دلیل خود را بیاورید13.
سراسر کتاب انجیل از رفتار محبت‏آمیز، حتی نسبت به دشمنان موج می‏زند و از نظر حضرت مسیح (علیه‏السلام) احسان باید شامل دشمنان هم بشود. با این وجود، نژادپرستی در قوم مسیحیت ـ همانند قوم یهود ـ دیده می‏شود. آنان مخالف سرسخت غیرمسیحیان هستند با این تفاوت که از نظر قرآن‏کریم، عداوت و دشمنی یهودیان، در مقابل پیروان مذاهب دیگر، بسیار بیشتر از مسیحیان بوده است.14
حوادث تاریخی مسیحیت بیانگر این نکته است که آنان هیچ‏گاه به دستور حضرت مسیح (علیه‏السلام) ، مبنی بر محبت و دوستی نسبت به همه انسانها، عمل نکرده‏اند.
“در سال 1415 میلادی، پاپ نیکولای پنجم فرمان داد که هر شخصی که مظنون به آداب مذهبی یهود است، به محکمه انگیزیسیون جلب شود و بدین ترتیب 300 هزار یهودی قتل عام شدند و بقیه به ایتالیا گریختند و از آنجا نیز مجبور به مهاجرت به ترکیه شدند.15
مسیحیان حتی نسبت به همنوعان خود رحم نکردند. طی هفت قرن؛ یعنی از سال 1183 م. تا 1834 م. که تاریخ آغاز و پایان رسمی محاکم تفتیش عقاید در اسپانیاست، دهها هزار نفر صرفا به اتهام ارتداد و تخطّی از دین رسمی، در آتش سوزانده شدند و یا پس از شکنجه هولناک به قتل رسیدند و اموالشان مصادره گردید. افراد ملزم می‏شدند عقیده و مذهب خاص داشته باشند. دوران قرون وسطی با تفتیش عقاید، قتل و شکنجه شناخته می‏شود. پاپ ششم طی پیامی در 10 مارس 1791 م. آزادی مذهبی را به “حقوق وحشتناک” توصیف می‏کند؛ ولی سرانجام کلیسا، اعلامیه جهانی حقوق بشر و “حق آزادی مذهب” را پذیرفت. این امر در سال 1963 م. طی اعلامیه‏ای از سوی ژان پُل بیست و سوم اعلام شد.”16
دربرخی ازاسناد تاریخی آمده است که “فرانسه مسیحی ازپررنج ترین ومصیبت بارترین کشورهای اروپایی بود.آزادی سیاسی و برابری ها اجتماعی به طورکلی دراین کشوریافت نمی شد، و هیچ ساختار و قانون عادلانه ای نیزدرآن به چشم نمی خورد ،بویژه درمالیات ها که هماهنگ با خواسته های حاکمان تعیین می شد.درچنین جامعه ای به برخی طبقات اجتماعی امتیازهایی اختصاص یافته بود که اکثریت غالب ازآن محروم بودند.این طبقات عبارت بودنداز:1)اشراف زادگان 2)روحانیون کلیسا 3)قانون گذاران 4)سندیکاهای کارگری”17
اگربخواهیم به مصداقی دراین زمینه اشاره کنیم که رفتارمسیحیان با دیگرادیان چگونه بوده است باید ازجنگهای صلیبی وجنایتهایی که پاپهای مسیحی برمسلمین وارد کردند ،یاد کرد.این جنگها دراثر تعصبات ضدانسانی پاپها وکشیشها ومبلغین مسیحی بوجود آمد.”سپاهیان مسیحی ازهمان آغاز حرکت شروع به قتل وغارت دهات وقصبات کردند وازارتکاب هیچ گونه عمل وحشیانه وکارشنیع خودداری نکردند.با یک وضع کذایی بالاخره اولین سپاه صلیبی درپانزدهم ژوئیه 1099-یعنی پس از سه سال- وارد شهربیت المقدس شده وآنجا را به دست گرفتند”18
یکی ازفرماندهان وقتی وارد بیت المقدس می شود نامه ای به پاپ می نویسد ودرآن اشاره می کند: “اگرمی خواهید بدانید که با دشمنانی که (مسلمانان)دربیت المقدس به دست ما افتادند چه معامله ای شد،همینقدربدانید که کسان ما دررواق سلیمان ودرمعبد درلجه ای ازخون مسلمانان می تاختند وخون تا زانوی مرکب می رسید”19 انصاف این است که ادیان آسمانی و از جمله دین مسیحیت، ظلم و ستم را قبول ندارند و وقتی اعمالی بر خلاف دیانت صورت پذیرد، آن دین از آن اعمال بیزار است. با این وجود، به رسم مسیحیت و در راه مسیحیت، خونهای زیادی در تاریخ بشریت ریخته شده است، بلکه قارّه اروپا که مقرّ مسیحیت محسوب می‏شود، در طی هزار ساله اخیر، مرکزی برای جنگ و خون‏ریزی بوده است.آیا می‏توان گفت که صلح و همزیستی با پیروان ادیان و مذاهب دیگر، در دین مسیحیت، یک حقیقت است؟! و یا مسیحیت بر اساس محبت و صلح استوار است؟! قرآن مجید، همه ادیان را به عنوان “اسلام” یاد می‏کند؛ آیین ابراهیم، نوح، موسی، عیسی‏و سایر پیغمبران؛ به این معنا که “اسلام” دینی است که پیامبران سلسله ابراهیمی، پیام آور آن هستند و این خود می‏رساند که اصل دین یکی بوده و نباید تفاوتی بین گفته‏های پیامبران الهی گذاشت.
بخش دوم:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مفهوم رفتارمسالمت آمیزدرحقوق بین الملل:
جهان امروز جهانی است با پیچیدگی ها وشگفتی های فراوان ،جهانی که با پیشرفت علوم وفنون ، صنعت وتکنولوژی و…،نیاز روزافزون جامعه امروزی را به روابط بین الملل ورعایت حقوق افراد بیشتر می کند.تعیین حدود اختیارات کشورها ،حقوق اقلیت ها ،حفظ ارزشهای معنوی ومادی بشری و … از مشکلاتی هستند که باید دربستر یک حقوق بین المللی درنظرگرفته شود.
دریک جمع بندی حقوق بین الملل راچنین می توان تعریف کرد:
“حقوق بین الملل حقوقی است که روابط دولتها رابه عنوان نماینده ملتها ووظایف متقابل آنهادربرابر سازمانهای اجتماعی وحقوقی ویژه افراد بیگانه درهرکشورتنظیم کند واین کارباید براساس تامین آسایش ومنافع آنهاباشد”20 وتعریفی که ازهمزیستی مسالمت آمیز ارائه شده است:”به نحوه مناسبات بین کشورهایی که دولتهای آنهادارای نظامهای اجتماعی وسیاسی مختلف هستند اطلاق شده است و منظورازآن رعایت اصول حق حاکمیت ، برابری حقوق ،مصونیت،تمامیت ارضی هرکشورکوچک یا بزرگ،عدم مداخله در امورداخلی سایر کشورها وفیصله مسائل ببن المللی ازطریق مذاکره است”21


دیدگاهتان را بنویسید